Setup Menus in Admin Panel

کیفیت سرویس یا QoS

کیفیت سرویس یا QoS

قابلیت QoS یا Quality of Service برای تضمین میزان مشخصی از کارایی جریان داده ها است. زیرساخت هایی که از این قابلیت استفاده می کنند:
• ترافیک های شبکه را کلاسه بندی (Classify) و نشانه گذاری (Mark) می کنند تا تجهیزات شبکه بتوانند بین جریان های مختلف ترافیکی تفاوت قائل شوند.
• برای ترافیک های شبکه سیاست تعیین می کنند تا بتوان به سطح دلخواهی از توان عملیاتی (Throughput) دست یافت.
• جریان های ترافیکی ای که از سطح تعیین شده برایشان بالاتر بروند، تحت عنوان جریان های ترافیکی با اولویت پایین نشانه گذاری می شوند
• جریان های ترافیکی ای که از سطح معلومی تجاوز کنند از بین خواهند رفت.
• به زمان بندی ارسال بسته ها اقدام می کنند تا بسته های با اولویت بالاتر زودتر از بسته هایی با اولویت پایین تر ارسال شوند.
• به مدیریت صف های خروجی اقدام می کنند تا بسته هایی با اولویت پایین تر تمامی فضای صف به خودشان اختصاص ندهند.

آوریل 8, 2016
رفتن به نوار ابزار